شرکت شهاب اطلس پارس
سازنده جرثقیل های 7، 10، 15، 20 تن و ...
تصاویر


جرثقیلجرثقیلجرثقیلجرثقیل
جرثقیلجرثقیلجرثقیلجرثقیل
جرثقیلجرثقیلجرثقیلجرثقیل
جرثقیلجرثقیلکارخانهکارخانه
کارخانهکارخانهکارخانهکارخانه
کارخانهکارخانهکارخانهکارخانه
کارخانهکارخانهکارخانهکارخانه
کارخانهکارخانهکارخانهکارخانه
کارخانهکارخانهکارخانهکارخانه
کارخانهکارخانهکارخانهکارخانه
کارخانهجرثقیلجرثقیلجرثقیل
جرثقیلجرثقیلدکل بلند وینچ دار طول بوم 11 مترکامیون با وزنه روی آن 13 تن
کامیون با وزنه روی آن 13 تن زاویه دکل 45 درجهکامیون با وزنه روی آن 13 تن زاویه دکل 45 درجهکامیون با وزنه روی آن 13 تن زاویه دکل 45 درجه
جرثقیلجرثقیل

Copyright © 2012-15 sh-atlas.ir all rights reserved
Designed by: EasySoft.ir